Regulamin

Regulamin sklepu internetowego mareno.com.pl

 

1.     DEFINICJE

2.     POSTANOWIENIE OGÓLNE

3.     ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.     WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.     DOSTAWA

6.     SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

7.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.     TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.     DANE OSOBOWE 

10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1.     HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2.     KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3.     KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.     KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio  z  jej działalnością gospodarczą  lub zawodową.

1.5.     KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są
m. in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6.    PRODUKT  –  rzecz  ruchoma  dostępna  w  Sklepie  internetowym  będąca  przedmiotem  Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8.  REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9.    SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.mareno.com.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10 SPRZEDAWCA – Arnold Marszałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo   Handlowo – Usługowe  Mareno  (adres prowadzenia  działalności: ul. Azaliowa 38, 26-652 Janiszew) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej     Polskiej    prowadzonej    przez   ministra    właściwego   do  spraw  gospodarki, NIP 7961615350, REGON 146785516, adres poczty elektronicznej: marenosklep@gmail.com, numer telefonu: (+48) 603-398-676 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

1.11.  STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12.  UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu  w  rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA –  usługa  świadczona  drogą  elektroniczną  przez  Usługodawcę  za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – Arnold   Marszałek  prowadzący  działalność  gospodarczą    pod   nazwą Przedsiębiorstwo   Handlowo – Usługowe   Mareno  ( adres prowadzenia  działalności: ul. Azaliowa 38, 26-652 Janiszew
 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej     Polskiej    prowadzonej    przez   ministra    właściwego   do  spraw   gospodarki,
 NIP 7961615350, REGON 146785516, adres poczty elektronicznej: marenosklep@gmail.com, numer telefonu: (+48) 603-398-676 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora.

 1.15.  ZAMÓWIENIE  –  oświadczenie  woli  Klienta  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta   będącego   jednocześnie   Konsumentem   przysługujących   mu   na  mocy   bezwzględnie wiążących  przepisów  prawa. W  przypadku  niezgodności  postanowień  niniejszego Regulaminu
z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2.     Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3.     Niniejszy  Regulamin  jest  regulaminem, o którym mowa w  art. 8 ustawy z dnia 18  lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4.     Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Mareno Arnold Marszałek 
adres prowadzenia działalności: ul. Azaliowa 38, 26-652 Janiszew 
NIP 7961615350, REGON 146785516,
adres poczty elektronicznej: marenosklep@gmail.com
adres strony internetowej: www.mareno.com.pl

numer telefonu: 603-398-676, 608-378-502

numer konta bankowego: 08 1910 1048 2307 7698 2873 0001

 

2.5.     Usługodawca  świadczy  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający  Klientom  złożenie  Zamówienia  w  Sklepie  internetowym;

2.5.3. Newsletter.

2.6.     Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa:  Internet  Explorer  w wersji 7.0 lub nowszej  z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w  wersji 3.0  lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7.     Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8.     Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9.     Klient  obowiązany jest  do korzystania ze Sklepu internetowego  w sposób  zgodny  z prawem  
i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

3. ŚWIADCZENIE UUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1.     W  ramach  Sklepu  Usługodawca  zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych
w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2.     Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3.     Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa  o  świadczenie   Usługi   elektronicznej   polegającej  na  prowadzeniu   Konta   Klienta  
w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do   dokonania   Rejestracji   niezbędne   jest   podanie   w   formularzu   rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz
z kodem pocztowym),adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.  

3.3.2. Umowa  o  świadczenie  Usługi  elektronicznej  polegającej  na  udostępnieniu  interaktywnego formularza   umożliwiającego  złożenie  Zamówienia w  Sklepie  internetowym  zostaje   zawarta
w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4.     Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta
w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5.     Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie  Zamówienia  w  Sklepie internetowym  jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6.     Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient  może  wypowiedzieć  umowę  o  świadczenie  Usługi  elektronicznej  zawartą  na  czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony  w wypadku, gdy Klient obiektywnie  rażąco lub  uporczywie  narusza  Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co  najmniej  jednokrotnym  wezwaniu do zaprzestania lub  usunięcia  naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem
14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności  ich opisy,  parametry  techniczne i  użytkowe oraz  ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.   Cena  Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana  jest w złotych polskich
i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne  są  na stronie Sklepu internetowego w zakładce: „Koszty dostawy”pod adresem: www.mareno.com.pl/koszty-dostawy.  

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę  internetową Sklepu  internetowego,  dokonać  wyboru  Produktu  i  złożyć, w  oparciu o wyświetlane Klientowi  komunikaty i informacje, Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), e-mail, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie  Zamówienia za  pomocą  interaktywnego formularza  następuje w momencie kliknięcia
w formularzu pola „Złóż zamówienie”.

4.6.     Po  złożeniu  Zamówienia  Sprzedawca  niezwłocznie  (1)  potwierdza  jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje  Zamówienie do realizacji – w  tym  momencie  zostaje  zawarta Umowa  sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania  Zamówienia i przyjęcie  go do realizacji następuje przez  przesłanie  Klientowi stosownej  wiadomości  na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7.     W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
Na życzenie Klienta wystawiamy faktury.
Informację o chęci otrzymania faktury Klient może wpisać w polu "Uwagi Klienta" przy składaniu zamówienia.

W przypadku braku takiej informacji wysyłamy paragon, a fakturę możemy wystawić po odesłaniu 
paragonu do sklepu przez Klienta i na jego koszt.

 W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

5. DOSTAWA

5.1     W przypadku zawarcia  Umowy  sprzedaży  wysyłka towaru nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przez Kupującego wpłaty na konto sklepu, najczęściej w następnym dniu roboczym.

5.2.     Sprzedawca wysyła Produkty zgodnie z wyborem Klienta:za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

5.3.     Dostawa  Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.4.    Koszty  dostawy  zostaną  wyraźnie  wskazane  podczas  procesu  składania  Zamówienia  oraz  są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy pod adresem: www.mareno.com.pl

5.5.  Przesyłki nieodebrane przez adresata z jego winy i zwrócone do Sprzedawcy, mogą zostać wysłane ponownie po wcześniejszym uiszczeniu przez Klienta kosztów ponownej wysyłki oraz pokrycia kosztów zwrotu do nadawcy.

5.6.  W przypadku przesyłek nieodebranych przez adresata z jego winy i zwróconych do Sprzedawcy, sklep Mareno wyśle drogą elektroniczną powiadomienie o zaistniałej sytuacji. Ustala się 7 dni na podjęcie decyzji przez Konsumenta na podjęcie decyzji o ponownym przesłaniu towaru zgodnie z pkt 5.5 Regulaminu lub odstąpienie od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przesyłki zwrotnej.

5.7.  W przypadku braku porozumienia z Konsumentem po upływie terminu 7 dni opisanego w punkcie 5.6 Regulaminu                  naliczane zostaną opłaty za przechowywanie nieodebranego towaru w  wysokości 2 zł brutto za każdy dzień. Ponowna          przesyłka towaru w oparciu o punkt 5.5 Regulaminu może nastąpić po uregulowaniu przez Klienta opłaty za  przechowywanie.

 

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

6.1.     Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Za pobraniem;

6.1.2. Przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

         Deutsche Bank nr rachunku 08 1910 1048 2307 7698 2873 0001

6.1.3. Szybkie płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 - prowadzonego przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. Adres firmy:           60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy           Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000

        - szybkim przelewem elektronicznym

       - kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany      do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe  Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,  NIP 7792369887, Regon 301345068.

6.1.4. Gotówka przy odbiorze osobistym. 

6.2. TERMIN PŁATNOŚCI:

6.2.1.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.2.2.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1.    Klient   będący   jednocześnie   Konsumentem,   który   zawarł   Umowę  sprzedaży   lub   umowę
o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: 
P.H.U. Mareno
Arnold Marszałek,
ul. Azaliowa 38, 26-652 Janiszew

lub drogą elektroniczną na adres:
marenosklep@gmail.com

7.2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy". Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

 

7.3.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

7.3.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

7.3.2.    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia                                         otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6.       Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
           ul. Azaliowa 38, 26-652 Janiszew

7.7.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego                             w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8.       Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

7.8.1.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8.2.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.8.3.    W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa     spełnionego świadczenia.

7.9.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.9.1      (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo               odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi           Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) 
w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający   szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

8.1.     Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt
w celu niezwiązanym  z  działalnością  zawodową  lub  gospodarczą, z  tytułu  niezgodności  Produktu
z  Umową  sprzedaży  w  zakresie określonym  w  szczególności ustawą  z  dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:
P.H.U. Mareno
Arnold Marszałek,
ul. Azaliowa 38, 26-652 Janiszew.

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marenosklep@gmail.com

8.1.3. Sprzedawca   ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub
w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4. Sprzedawca  informuje, że w przypadku Produktów  objętych także gwarancją  uprawnienia
 z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt  nie wyłącza,  nie ogranicza,  ani  nie zawiesza uprawnień Klienta
z  tytułu odpowiedzialności  Sprzedawcy  za niezgodność  Produktu z Umową sprzedaży 
w zakresie określonym  ustawą z  dnia 27 lipca 2002r.  o  szczególnych warunkach  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze  zm.).

8.2.     Reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego.

8.2.1.Reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres:

  P.H.U. Mareno
Arnold Marszałek,
ul. Azaliowa 38, 26-652 Janiszew.

 lub za za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marenosklep@gmail.com

8.2.2. Zaleca  się  podanie  w treści  reklamacji  jak  najwięcej  informacji  i  okoliczności  dotyczących przedmiotu  reklamacji,  w  szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia  nieprawidłowości  oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.2.5. Wszelkie spory związane z umową kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez sądy powszechne.

 

9. DANE OSOBOWE

 

9.1.     Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Arnold Marszałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo   Handlowo – Usługowe   Mareno  (adres prowadzenia  działalności: ul. Azaliowa 38, 26-652 Janiszew wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej     Polskiej    prowadzonej    przez   ministra    właściwego   do  spraw   gospodarki, NIP 7961615350, REGON 146785516,   adres   poczty  elektronicznej: marenosklep@gmail.com

9.2.     Dane  osobowe  Klienta  zbierane  przez  Administratora  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

    9.3.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.4.     Podanie  danych  osobowych przez Klienta  jest dobrowolne, aczkolwiek  niepodanie wskazanych
w   Regulaminie   danych   osobowych   niezbędnych  do  zawarcia  Umowy  sprzedaży  lub   umowy
o  świadczenie   Usługi   elektronicznej  skutkuje  odmową  zawarcia   tejże  umowy. Dane  niezbędne
do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

10.       POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

10.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.  Zmiana regulaminu

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:
www.mareno.com.pl/regulamin

10.5  Utrwalenie,  zabezpieczenie   oraz   udostępnienie   Klientowi   treści  zawieranej   Umowy   sprzedaży  
i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

10.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy. 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Rabat i darmowa dostawa
Przy jednorazowym zakupie na kwotę co najmniej 200 zł - przysługuje rabat 3%. Przy zakupie na kwotę od 300 zł dodatkowo przesyłka gratis ! (nie dotyczy opcji za pobraniem)
Darmowa dostawa (Paczkomaty InPost) już od 300,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
facebook
Sklep internetowy Shoper.pl